Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatarbete i KFAB

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som är gemensamma för hela kommunen som man ska arbeta med under perioden 2016-2018. Dessa mål bryts ned inom respektive nämnd eller styrelse till anpassade mål för verksamheterna och ska utmynna i flertalolika aktiviteter.

De tre gemensamma målen är:

Attraktiv boende kommun – Kungsörs kommun är en attraktiv och trygg plats att bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets möjligheter.

Dialog och inflytande – Alla i kommunen kan ta del av information och påverka samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för kommunikation.

Hållbarhet och konkurrens – Kommunens verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och tjänster. Vi tar tillvara kreativitet som bidrar till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Eftersom KFAB är ett helägt kommunalt bolag, kommer vi att under 2016-2018 arbeta med de tre gemensamma målen och vår styrelse har bl a beslutat att bolaget ska nyproducera och färdigställa attraktiva lägenheter under 2016. Vidare ska KFAB arbeta med kundens bästa i fokus och behålla hög och god kvalité samt att bolaget ska arbeta för att Kungsör ska ha en boendeutveckling som är långsiktig och hållbar.

Mer information om kommunens målarbete hittar du här!